Privacystatement

Twinq Software, gevestigd aan Hoevestein 36B - 1ste etage, 4903 SC Oosterhout levert gespecialiseerde software aan beheerders van appartementengebouwen (VvE’s) via het internet. Twinq Software levert naast de software ook service en ondersteuning aan haar klanten.

Contactgegevens:
https://www.twinq.nl 

Kantoor houden aan Hoevestein 36B - 1ste etage, 4903 SC Oosterhout (0162) 470 555

De Security Officer is de Functionaris Gegevensbescherming van Twinq Software en is te bereiken via SecurityOfficer@twinq.nl

Twinq Software is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Twinq Software neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via SecurityOfficer@twinq.nl

 

Persoonsgegevens die wij  verwerken

Twinq Software verwerkt je persoonsgegevens doordat je (indirect) gebruik maakt van onze diensten via een beheerder die werkt met Twinq Software werkt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer(s)
E-mailadres(sen)
Bankrekeningnummer(s)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via SecurityOfficer@twinq.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Twinq Software of de beheerder die werkt met Twinq Software verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van betalingen

Het corresponderen om de dienstverlening uit te voeren
Het mogelijk maken een inlogaccount aan te maken
Twinq Software of de beheerder die werkt met Twinq Software werkt ook persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Twinq Software neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Twinq Software) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Twinq Software of de beheerder die werkt met Twinq Software bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de het bewaren van persoonsgegevens.

Gegevens worden bewaard zolang je een relatie bent van de Vereniging van Eigenaars of van een beheerder die werkt met Twinq Software werkt. Na het beëindigen van de relatie worden persoonsgegevens als volgt bewaard: 

Debiteuren- en crediteuren beheer minimaal 7 jaar
Gerechtelijke procedures minimaal 2 jaar
Klantcontactmanagement minimaal 7 jaar
Persoonsgegevens kan je inzien, aanpassen en in sommige gevallen verwijderen, lees  hier meer over onder het kopje “Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen” in deze privacyverklaring.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Twinq Software verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Twinq Software blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Twinq Software gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen op de beheerpagina in de software van Twinq. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij de beheerder die werkt met Twinq Software een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die van jou zijn geregisterd in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid neem dan contact op met de beheerder die werkt met Twinq Software. Heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar SecurityOfficer@twinq.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen naar de beheerder die werkt met Twinq Software. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 

Twinq Software wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons